Mặt bằng kiot HH03A B1.3 Thanh Hà – Sàn Mường Thanh