Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà – Sàn Mường Thanh

  • 0

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà – Sàn Mường Thanh

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà – Sàn Mường Thanh

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 02

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 04

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 06

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 08

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 10

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 12

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 14

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 16

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 18

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 20

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 22

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 24

Mặt bằng chung cư HH03A B1.3 Thanh Hà tầng 3-19 26


Leave a Reply